Vedtægter for Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub

Vedtægter for Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub

§ 1

Navn: Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub.

§ 2

Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§ 3

Klubben er medlem af Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.

§ 4

Formål:

 • at vise spændende , underholdende og engagerende film for børn og unge.
 • at give børn og unge mulighed for at skabe og præsentere film og videoprogrammer gennem Hobro Børne- og Ungdomsfilmklubs Workshop.
 • at skabe debat om dramatiske og filmiske medieformer.

§ 5

Aktiviteterne er knyttet til formålet og foregår løbende over året. Aktiviteterne henvender sig især til børn og unge op til 25 år.

§ 6

Medlemmer: Som medlemmer kan optages alle.

§ 7

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen sørger for registrering af medlemmerne. Kontingentet betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen. Medlemskab er betinget af betalt kontingent.

§ 8

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Foreningens kontante formue skal være placeret i lokale pengeinstitutter.

§ 9

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og er klubbens højeste myndighed. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved opslag i biografen i forbindelse med klubbens sidste to forestillinger i sæsonen og senest 14 dage før afholdelse. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme.

§ 10

Dagsorden for afholdelse af ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab.
 5. Budget.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt det kræves. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

§ 11

Bestyrelsen: Består af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 18 år Bestyrelsen er valgt for 2 år. Suppleanter er valgt for 1 år. Bestyrelsen vælger formand, kasserer og sekretær. Hvert år afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer, med 3 på ulige årstal og 4 på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes ligeligt m/k til bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen forestår klubbens drift og kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af Workshoppen samt klubbens øvrige aktiviteter. Bestyrelsen skal tilstræbe at medlemmerne af klubben aktivt deltager i udvælgelsen af film.

§ 12

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over konti i forbindelse med foreningens almindelige daglige drift.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling: Afholdes med 14 dages varsel og indkaldes af bestyrelsen eller af en gruppe med mindst 20 stemmer.

§ 14

Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring af foreningens vedtægt. For at ændre vedtægten skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. Meddelelse om foretagne vedtægtsændringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

§ 15

Opløsning: Til beslutning om opløsning af klubben kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved opløsning tager den opløsende generalforsamling beslutning om anvendelse af klubbens midler m.v., der skal anvendes inden for børne- og ungdomsarbejde i Mariagerfjord Kommune.

Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 18. april 2007.